Staff
The Academicians
Professors
Associate Professor
Special-Term
Professor of Engineering
Associate Senior Title
 
 
 
 
 
 
Location: home > Staff > The Academicians
Ye Danian
WANG Sijing
WANG Jiyang
Teng Jiwen
 
Yao Zhenxing
Zhong Dalai
Liu Jiaqi
Zhu Rixiang
 
Ding Zhongli
Zhai Mingguo
Liu Congqiang
Guo Zhengtang
 
Wu Fuyuan
Zhang Hong-Fu
Pan Yongxin
LI Xianhua
 
 
COPYRIGHT @ INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
No. 19, Beitucheng Xilu, Chaoyang District, 100029, Beijing, PR China
Tel:010-82998001 Fax:010-62010846 Email:suoban@mail.iggcas.ac.cn