Staff
The Academicians
Professors
Associate Professor
Special-Term
Professor of Engineering
Associate Senior Title
 
 
 
 
 
 
Location: home > Staff > The Academicians
Ye Danian
WANG Sijing
WANG Jiyang
Teng Jiwen
 
Yao Zhenxing
Zhong Dalai
Liu Jiaqi
Zhu Rixiang
 
Ding Zhongli
Zhai Mingguo
LI Xianhua
Liu Congqiang
 
Guo Zhengtang
Wu Fuyuan
Zhang Hong-Fu
Pan Yongxin
 
 
COPYRIGHT @ INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
No. 19, Beitucheng Xilu, Chaoyang District, 100029, Beijing, PR China
Tel:010-82998001 Fax:010-62010846 Email:suoban@mail.iggcas.ac.cn